obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (dále jen dodavatel) a kupujícím (dále jen zákazník) při prodeji zboží, zakázkové výrobě a poskytování služeb mezi firmou Radek Vais – Tvůj Markeťák, se sídlem na Jungmannova 2874, 438 01 ŽATEC,
IČ: 08866571, DIČ: CZ08866571 a zákazníkem. 

1. Správnost údajů a ochranné známky

1.1. Zákazník ručí za správnost údajů v korektuře, kterou odsouhlasil e-mailem. Ručí také za to, že použitím údajů (texty, obrázky, loga apod.), které dodal pro zhotovení objednaných tištěných materiálů, grafických návrhů nebo tvorbu internetových stránek nebudou poškozena práva třetích osob. Výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by prodávajícímu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

2. Reklamace obsahové chyby nebo na základě nespokojenosti

2.1. Na zjevnou chybu v zadání nemá dodavatel povinnost zákazníka upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená korektura zákazníkem. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním zákazníka, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury zákazníkem. Reklamovat ale lze i obsah na sociálních sítí. Avšak ne, pokud byl předem jakýmkoli způsoben schválen zákazníkem.

2.2. Reklamaci je nutno zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí věci nebo obsahu a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Radek Vais, Jungmannova 2874, 438 01 ŽATEC nebo na e-mail radekvais@tvujmarketak.cz včetně fotodokumentace). Vyjádření k zaslané reklamaci je zasíláno na e-mail zákazníka nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány v co nejkratší době.

3. Odchylky barev

3.1. Dodavatel nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru). V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s vaší představou, je nutné si před začátkem výroby vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat e-mailem). O ceně za tisk náhledu k fyzickému odsouhlasení je zákazník vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena.
Pokud tištěný náhled k fyzické korektuře není zákazníkem výslovně požadován, je považováno za to, že zákazník souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat.

3.2. Tištěné materiály z dat dodaných zákazníkem bez kontroly ze strany dodavatele – pokud si zákazník dodá připravená data pro tisk, za schválenou korekturu se považují tato data jím dodaná. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami dodavatele nemá zákazník nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace.

3.3. Tištěné materiály z dat dodaných zákazníkem s kontrolou ze strany dodavatele – data dodaná zákazníkem jsou dodavatelem zkontrolována, popř. upravena a zákazníkovi je zaslána korektura ke schválení. O ceně za případné grafické práce je zákazník informován předem a cena musí být opět z jeho strany odsouhlasena. Případné reklamace se řídí odstavcem 2.

4. Tolerance velikosti a posunu motivu

4.1. Tolerance velikosti tištěných materiálů a posunu motivu (dané technologií použité výroby) vzhledem k okrajům je 2 mm – oprávněně lze tedy reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů tištěných materiálů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 2 mm.

4.2. Tolerance velikosti bannerů a posunu motivu (dané technologií použité výroby) oprávněně lze reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 10 mm.

5. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nakoupil zboží jako spotřebitel, a uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. 
Zákazník v tomto případě musí odstoupení dodavateli doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Radek Vais, Jungmannova 2874, 438 01 ŽATEC nebo na e-mail radekvais@tvujmarketak.czZákazník je povinen zboží dodavateli vrátit na své náklady. Zboží musí být s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v původním obalu a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené, může dodavatel snížit vrácenou kupní cenu o odpovídající částku. Peníze budou zákazníkovi vráceny neprodleně, nejpozději do 14-ti dnů od přijetí vráceného zboží.

Zákazník nemůže odstoupit od smluv

6. Platební podmínky

6.1. Zálohová faktura – začátek výroby po přijetí platby na bankovní účet dodavatele. Bankovní spojení a částka k platbě je zasílána e-mailem v zálohové faktuře. Záloha je vyžadována u větších zakázek, výše zálohy min. 50%.

6.2. Bankovní převod – platba na bankovní účet dodavatele po převzetí zboží nebo služby.

7. Termíny dodání

7.1. Standardní dodací termín objednaných tištěných materiálů a zboží je 10 pracovních dnů od odsouhlasení korektury, obdržení objednávky nebo podepsané kupní smlouvy a zaplacení zálohy, pokud není v objednávce nebo kupní smlouvě ujednáno jinak. Začátek výroby se odvíjí od připsání zálohy dané zakázky na bankovní účet dodavatele (standardní záloha je 50%). Záloha se nevztahuje na výrobu vizitek, ty jsou placeny při převzetí. V případě poruchy na zařízení při výrobě, může být tento termín posunut. V tomto případě nemá zákazník nárok na jakékoliv kompenzace za pozdní termín dodání. Zákazník je v těchto případech vždy informován e-mailem.

7.2. Dodavatel pro doručení využívá služeb třetího subjektu. Za kvalitu jeho služeb nenese žádnou odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky, která je způsobena pozdním dodání ze strany přepravní služby. Přepravce dodává zásilky do druhého pracovního dne od expedice z naší firmy.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.03.2020 a ruší platnost všech předchozích ustanovení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.